Kto mógłby zostać tłumaczem przysięgłym oraz jakiego rodzaju musi spełnić wymogi?

Za przekład różnorodnego typu dokumentów, odpowiadają tłumacze przysięgli. Do ich zadań należy także uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Co istotne, tego typu akta mogły zostać poddane translacji również przez innych tłumaczy.

kwiaty

Autor: _dChris
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym przekładanie tekstów może być wykonywane w postaci ze słuchu.
Wymagania dotyczące osoby, która może wykonywać ten zawód są określone w ustawie o tłumaczach przysięgłych. Osoba, która chce pracować jako tłumacz przysięgły, musi zdać egzamin albo mieć stosowne wykształcenie. Należy ponadto mieć obywatelstwo polskie lub jednego z krajów będących członkiem Unii Europejskiej albo EFTA. Opcjonalnie na mocy wzajemnego porozumienia może być to także obywatelstwo innego państwa. Kolejnym warunkiem jest doskonała znajomość j. polskiego i całkowita zdolność do wykonywania czynności prawnych czy też brak jakiegokolwiek skazania za np. przewinienie skarbowe. Poza tym kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe i tytuł magistra. Ostatnim warunkiem jest oczywiście zaliczenie testu dotyczącego zdolności dokonywania tłumaczeń. Egzamin skład się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Część pisemna trwa cztery godziny.
Co ważne, w czasie przystępowania do takiego egzaminu nie trzeba spełniać wszystkich powyższych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Dotyczy to przykładowo wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo – prawo konkurencji kancelaria traple.pl do wykonywania tego zawodu oraz wpis na listę tłumaczy przysięgłych następuje po przedłożeniu dokumentu na spełnianie wszystkich wyżej wymienionych warunków.

Zapisywanie na egzamin ma miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego czasie odbywania się kandydat jest powiadamiany w ciągu maksymalnie 21 dni. Koszt testu wynosi 800 PLN.